Regulamin korzystania ze strony kleszczowe abc

I. Uwagi ogólne:

1. Kleszczowe abc jest witryną internetową, której właścicielem jest Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, ul. Lipowa, NIP 5431771354, REGON 05058250

zwanym w dalszej części regulaminu “SP ZOZ w Hajnówce”.

2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z witryny kleszczowe abc tym samym

przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Witryna internetowa kleszczowe abc jest stroną internetową zawierającą informacje

na temat działalności, wydarzeń i usług świadczonych przez SPZOZ w Hajnówce.

Informacje i materiały w niej zawarte mogą pochodzić od osób trzecich oraz od instytucji

współpracujących z SPZOZ w Hajnówce i prowadzący stronę nie ingeruje w ich treść, z

zastrzeżeniem innych postanowień regulaminu.

Kleszczowe abc nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

4. SPZOZ w Hajnówce zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub

przerwania dowolnej funkcji lub właściwości witryny kleszczowe abc


II. Odpowiedzialność użytkownika

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w witrynie kleszczowe abc na

własne ryzyko.

2. Korzystanie z witryny kleszczowe abc podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego

prawa.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w kleszczowe abc oraz podjęte

na ich podstawie decyzje spoczywa wyłącznie na użytkowniku.


III. Odpowiedzialność SPZOZ w Hajnówce

1. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w witrynie kleszczowe abc

znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy SPZOZ w

Hajnówce, lub dobra osobiste osób trzecich SPZOZ w Hajnówce podejmie odpowiednie

działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. SPZOZ w Hajnówce nie jest zobowiązany do przechowywania kopii zapasowych

zawierających jakiekolwiek materiały osób trzecich, przesłane bądź opublikowane w

witrynie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.

3. Informacje zawarte w witrynie kleszczowe abc nie stanowią reklamy, oferty ani

rekomendacji do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług medycznych, o

których może być mowa w tych informacjach.

4. Informacje przedstawione w witrynie kleszczowe abc pozyskiwane są z ogólnie

dostępnych źródeł lub od stron trzecich uprawnionych do udostępniania takich informacji.

SPZOZ w Hajnówce dokłada wszelkich starań, aby informacje te były rzetelne i aktualne.

5. Wszelkie informacje publikowane przez SPZOZ w Hajnówce nie są czynnościami

doradztwa medycznego. Wszystkie informacje są przekazywane bezpłatnie i są dostępne

powszechnie dla każdego użytkownika Internetu.

6. SPZOZ w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkowników

naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.

7. SPZOZ w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek

zdarzeń, które pozostają poza jego kontrolą.

 

IV. Partnerzy SPZOZ w Hajnówce

1. SPZOZ w Hajnówce może publikować bannery, teasery i linki do innych stron i

serwisów internetowych. Odnośniki takie mogą prowadzić do dostawców treści bądź

partnerów (podmiotów współpracujących) którzy mogą w wyniku umów korzystać z logo

SPZOZ

w Hajnówce.

2. SPZOZ w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na

stronach partnerów współpracujących. Korzystając z banneru lub linku użytkownik

przechodzi na stronę należącą do innego właściciela.

3. SPZOZ w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i ochronę

danych osobowych swoich partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących polityki

prywatności partnerów kleszczowego abc, należy odwiedzić stronę partnera oraz zapoznać

się dokładnie z daną polityką prywatności.

5. SPZOZ w Hajnówce nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji

lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących.


V. Zastrzeżenia techniczne

1. Ze względu na techniczne ograniczenia SPZOZ w Hajnówce nie może gwarantować, że

przeglądanie stron w witrynie będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że

użytkownik uzyska dokładnie tę informację, której szukał.

2. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu SPZOZ w

Hajnówce nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu

transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

3. SPZOZ w Hajnówce dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za

pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z

zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych, niemniej nie

gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.

4. SPZOZ w Hajnówce nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom do niego przesyłanym.

Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko osoby przesyłającej

informacje.


VI. Prawa autorskie

1. Zarówno układ treści zawarty w witrynie kleszczowe abc jak i poszczególne jego części,

takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z

ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany

jest do poszanowania praw autorskich.

2. Zawartość witryny kleszczowe abc może być przez użytkowników wykorzystywana tylko

dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności – komercyjnych,

w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny

sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego

zezwolenia ze strony SPZOZ w Hajnówce i w ramach przeznaczenia określonego przez

SPZOZ w Hajnówce. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości witryny, należy

się skontaktować z SPZOZ w Hajnówce wysyłając e-mail na adres spzoz@hajnowka.pl

3. Korzystanie z materiałów opublikowanych w witrynie kleszczowe abc w celu innym niż

do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych

publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i

autorskiego.

4. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na stronie kleszczowe

abc podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

5. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych

zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody SPZOZ w Hajnówce

na zasadach ogólnych.

6. Publikacja linku do www.kleszczoweabc.com w innych serwisach powinna mieć formę:

Kleszczowe abc SPZOZ w Hajnówce. W sprawie publikacji linku do strony

kleszczoweabc.com w innej formie prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym, tel. 85 682

9202 , e-mail: spzoz@hajnowka.pl


VII. Ochrona danych osobowych

1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane do SPZOZ w Hajnówce

pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do SPZOZ w Hajnówce

jest równoznaczne z udzieleniem SPZOZ w Hajnówce zgody na wykorzystanie tych

informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie i ich

wykorzystywanie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na pisemnym oświadczeniu o

wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych

w witrynie kleszczowe abc, zawartym w liście e-mail. W każdym przypadku dane osobowe

będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).


VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe

sądy powszechne.

2. SPZOZ w Hajnówce zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie kleszczoweabc.com i wchodzą w życie z

dniem publikacji.