Współpraca transgraniczna w zakresie leczenia chorób odkleszczowych

 

logo projektlogo eu

„Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze w rejonach endemicznego ich występowania na pograniczu polsko – białoruskim.”

Do realizacji projektu transgranicznego przystąpiliśmy wspólnie z Obwodowym Klinicznym Szpitalem Chorób Zakaźnych w Grodnie  1 lipca 2013r. Zakończyliśmy 30 października 2015r. Całkowita wartość projektu wyniosła 678 997, 01 euro. Nasz szpital otrzymał unijne wsparcie w wysokości 1 724 899, 38 zł. Głównym celem projektu była poprawa stanu zdrowia mieszkańców powiatu hajnowskiego oraz obwodu grodzieńskiego poprzez poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób przenoszonych przez kleszcze.

Konferencja w Białowieży

Naszym pierwszym działaniem było zorganizowanie 2 dniowej konferencji naukowej z warsztatami szkoleniowymi zatytułowaną  „Choroby przenoszone przez kleszcze”, która odbyła się w Białowieży we wrześniu 2013. Wzięło w niej udział 75 osób, wśród nich lekarze POZ,  lekarze chorób zakaźnych oraz diagności laboratoryjni z powiatu hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego,  a także lekarze specjaliści  z obwodu grodzieńskiego.

 

Modernizacja Medycznego Laboratorium Diagnostycznego

Wyremontowaliśmy Laboratorium dostosowując  pomieszczenia do aktualnych wymogów i rozporządzeń. Wyposażyliśmy Laboratorium w specjalistyczny sprzęt do wykrywania chorób przenoszonych przez kleszcze, w nowe fotele do pobierania krwi oraz specjalistyczne szafki zabiegowe. Zakupiliśmy lodówko – zamrażarkę, szafę chłodniczą, lodówki transportowe oraz w system monitorowania temperatury w tych urządzeniach. Zamontowaliśmy również nowe dygestorium do prowadzenia prac z substancjami chemicznymi, a także zakupiliśmy drobny sprzęt i akcesoria laboratoryjne.

Oddział Obserwacyjno – Zakaźny

Utworzyliśmy i wyposażyliśmy salę intensywnego nadzoru na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym umożliwiającą leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, w tym pacjentów z neuroinfekcjami spowodowanymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Do sali kupiliśmy między innymi: wielofunkcyjne łóżko intensywnego nadzoru, kardiomonitor, defibrylator, stację pomp infuzyjnych, pompy żywieniowe, respirator stacjonarny i transportowy oraz wózek inwalidzki.

Szkolenia lekarzy i diagnostów

Zorganizowaliśmy  6 pięciodniowych szkoleń dla personelu medycznego z Polski i Białorusi. Trzy szkolenia odbyły się  w SP ZOZ w Hajnówce i trzy w Szpitalu Chorób Zakaźnych w Grodnie. W szkoleniu wzięło udział 30 osób, czyli lekarze, diagności laboratoryjni, pielęgniarki i technicy analityki medycznej.  W trakcie szkoleń wymieniliśmy się  doświadczeniami na temat diagnostyki i leczenia chorób odkleszczowych.  Przedstawiliśmy nowe metody badań możliwe do realizacji dzięki udziałowi w projekcie.

Konferencja zamykająca projekt

W dniach 10 – 11 czerwca w Grodnie odbyła się konferencja podsumowująca działania i efekty projektu, zatytułowana „Współczesne aspekty diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób odkleszczowych”. Uczestniczyło w niej 90 lekarzy i diagnostów z Białorusi oraz Polski. Podczas tych dwóch dni wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali, iż efektami projektu są doskonałe wyniki końcowe, które potwierdziły jak słuszny i ważny dla pogranicza polsko-białoruskiego był ten projekt, a także nieocenione kontakty i przyjaźń, która zapewne zaowocuje kolejnymi wspólnymi działaniami.

Badania przeprowadzone w ramach projektu

W naszym Laboratorium, od początku trwania projektu wykonaliśmy 5085 badań w kierunku chorób przenoszonych przez kleszcze. Wprowadziliśmy również nowe badanie, w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu, wykonując 548 badań. Projekt przyczynił się do zwiększenia liczby wykonywanych badań, wskaźnik wzrostu wykonanych badań w 2014 r., w kierunku chorób odkleszczowych w powiecie hajnowskim wyniósł 16,8%.   Dzięki zakupionemu sprzętowi czas oczekiwania na wyniki badań w kierunku chorób odkleszczowych znacznie uległ skróceniu, dzięki czemu nasi pacjenci mogą być szybciej diagnozowani i leczeni.